icon icon

Lokalizacja, przebudowa i utrzymanie zjazdów

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260.) zjazd jest to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy, drodze stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określa dwa rodzaje zjazdów:
1. Zjazd publiczny - jest to zjazd do co najmniej jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, handlowego lub magazynowego. Decyzje administracyjne na zjazdy publiczne podlegają opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł (załącznik cz. III ust. 44, pkt 2 do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).
2. Zjazd indywidualny - jest to zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie. Decyzje administracyjne na zjazdy indywidualne do budynków mieszkalnych nie podlegają opłacie skarbowej (art. 2, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

Do wniosku o wydanie warunków na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi powiatowej należy dołączyć projekt zagospodarowania działki, mapę lub plan ze wskazaniem lokalizacji lub przebudowy zjazdu oraz pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.


Formularz wniosku na lokalizację/przebudowę zjazdu

Wniosek na lokalizacje, przebudowę zjazdu

obrazek obrazek


Procedura:
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. W celu otrzymania decyzji administracyjnej na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi powiatowej należy w PZD w Świdwinie złożyć stosowny wniosek (może to także uczynić w imieniu inwestora np. projektant, po przedstawieniu stosownego pełnomocnictwa).

Po uzyskaniu decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu Inwestor jest zobowiązany do:
1. uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.

Decyzja na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie został wybudowany.
Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony. Za wybudowanie/przebudowanie zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi bądź o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi wymierza się karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.Wstecz

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie
ul. Podmiejska 18
78-300 Świdwin

tel. 94 365 23 99
fax. 94 365 64 54mapka
Wyświetl większą mapę