icon icon

Zajęcie pasa drogowego

Droga lub pas drogowy to wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.


Przepisy związane z zajęciem pasa drogowego:

obrazek Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 260)
obrazekRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
obrazek Uchwała Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 21 kwietnia 2004r. nr XIII/63/04 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Świdwińskim (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 43, poz. 801 z 18.06.2004r.)obrazek
obrazekUstawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U z 2012r poz. 1137)
obrazekUstawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267)


Zgodnie z ww. ustawami o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Zezwolenie to dotyczy w szczególności:
- prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych,
- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej,
- innych działań związanych z szczególnym wykorzystaniem dróg, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruch drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego np. prowadzenie imprez okolicznościowych, sportowych lub przejścia pielgrzymek w pasie drogowym połączone z zamknięciem ulicy dla ruchu.


Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

obrazek obrazek

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi

obrazek obrazek

Formularz zgłoszenia zajęcia pasa drogowego w celu usunięcia awarii

obrazek obrazek

W celu zachowania terminów i procedur przewidzianych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego wymaga się, aby wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego został złożony w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego w siedzibie PZD w Świdwinie. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz Miasta Świdwin.

Rachunek bankowy, na który należy dokonać opłaty skarbowej w formie bezgotówkowej:


56 2030 0045 1110 0000 0225 0370
Wstecz

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie
ul. Podmiejska 18
78-300 Świdwin

tel. 94 365 23 99
fax. 94 365 64 54mapka
Wyświetl większą mapę