A- A A+

logo pl

Rozwój Powiatu Świdwińskiego

Warto przeczytać

free joomla image slider
responsive jquery slider joomla

Nieodpłatna Pomoc Prawna

NPP1

Pomoc Ukrainie

 

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Informacji Publicznej

bip1

Regionalny System Ostrzegania

g418

Zachodniopomorskie. 30 lat Samorządności i Przemian

NFOŚiGW

Regulamin udostępniania miejsca na stronie

regulamin

Powiatowy Portal Mapowy

g3518

Sesje Rady Powiatu

Zawiadomienie Starosty

Zawiadomienie Starosty Świdwińskiego w sprawie regulacji zapisów w księgach wieczystych

ZAWIADOMIENIE STAROSTY ŚWIDWIŃSKIEGO

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. Nr 241, poz. 1770) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 z póź. zm.)
Starosta Powiatu Świdwińskiego podaje do publicznej wiadomości:

1. Sądem właściwym miejscowo ze względu na położenie nieruchomości na obszarze Powiatu Świdwińskiego jest Sąd Rejonowy w Białogardzie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie, ul. Bat. Chłopskich 6, 78-300 Świdwin, tel. 094-36-50-265, 094 36-50-266.
2. Siedziba Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych mieści się w Warszawie;
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
tel. 022 39 76 515, 022 39 76 517
3. Punktem informacyjno- konsultacyjnym w sprawach o ustalanie zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym uznaje się;
Referat Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 w Świdwinie (pokój nr 11). Referat czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 1515 (nr tel. 094- 36-50-220).
4. Dokumentem potwierdzającym stan prawny nieruchomości jest księga wieczysta nieruchomości, która wg właściwości winna być prowadzona przez VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie.
W przypadku braku księgi wieczystej bądź niezgodności zapisów w księdze wieczystej dokumentami mogącymi potwierdzić rzeczywisty stan prawny są:
- dane z rejestru ewidencji gruntów,
- dokumentacja geodezyjno-prawna,
- decyzje administracyjne,
- wyroki i postanowienia sądów.
5. Dział II księgi wieczystej określa, kto jest właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości podając podstawę, na której to prawo jest oparte, a także ułamkowo ustalony udział w tym prawie.
Dla pewności obrotu prawnego ustawa o księgach wieczystych i hipotece gwarantuje jawność ksiąg wieczystych. Zasada ta nakłada na każdego uczestnika obrotu obowiązek sprawdzenia treści księgi wieczystej. W myśl art. 36 ustawy o księgach wieczystych i hipotece każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu. Inaczej jest natomiast z uzyskaniem wglądu do akt księgi wieczystej, gdzie gromadzone są wszystkie wnioski i dokumenty dotyczące wpisów w księdze. Aby mieć możliwość przeglądania akt trzeba wykazać interes prawny.
6. W przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości należy podjąć czynności w celu doprowadzenia do zgodności;
a) posiadając dokument świadczący o bezpośrednim przejęciu prawa własności po osobie, która widnieje w księdze wieczystej - należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu wraz z dokumentem,
b) w sytuacji innej niż określono w pkt. a) właściwym jest złożenie w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białogardzie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (wraz z dokumentami dowodowymi i odpisami wniosków).

S t a r o s t a
Mirosław Majka

Profil Zaufany e-puap

pz

Fundusz Pomerania

g1184